પાન કાર્ડ – આધાર કાર્ડ લિંક કરવામાં ડિટેઈલ્સ મેચ નથી થતી ? તો અહીંયા છે એનું સમાધાન

Aadhaar-PAN Linking: In Case Of Mismatch સરકારે આધાર સાથે પાનકાર્ડ લિંક કરવા માટેની મુદત ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૮ સુધી લંબાવી દીધી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ લિંક કરવું જરૂરી થઇ ગયું છે. અને જો આધાર કાર્ડ સાથે પાન લિંક કરવામાં નહી આવે તો, વ્યક્તિના પાનકાર્ડના ભાવિ વ્યવહારો અમાન્ય ગણવામાં આવશે. […]

Continue Reading

मोबाईल नंबर, ईमेल और डाटा सेफ्टी

DATA-MINING हम सभी के मोबाईल में कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजिस आते है, जो की कोई कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में होता है| इसी तरह आपके इनबॉक्समे भी कुछ ऐसे ही ईमेल मिलते होंगे| क्या आपने कभी सोचा है की आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इन कम्पनीओ के पास कैसे आया? आपके मोबाईल […]

Continue Reading

Who is using your Aadhaar?

This post was most recently updated on January 7th, 2018Who is using your Aadhaar? Aadhaar is a 12-digit unique identification number issued by the Government of India, to every individual resident of India. And it is managed by UIDAI – Unique Identification Authority of India.  A resident Indian can apply for the Aadhaar number and card […]

Continue Reading

UMANG – Unified Mobile Application for New-age Governance.

This post was most recently updated on January 26th, 2018UMANG – Unified Mobile Application for New-age Governance. Government Services on your finger tips UMANG is an application where more then 200 services offered by Central, State and Local administrations under one single platform. Currently there are 167 services from 33 different departments are available and […]

Continue Reading